Prohlášení o shodě

Vrčeň dne 3.8.2010

Prohlášení výrobce č. 2/2010

Výrobce: Jitka Kahounová, Vrčeň 19,  335 41  Vrčeň

Výrobky: keramická sítka na čaj, dózičky, hrnky, misky, talířky, mísy – síta, talíře

                                                           vyhovují

požadavku na limitní hodnoty obsahu olova a kadmia ve výluhu z funkčních ploch výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy dle Vyhlášky MZ č. 38/2001 v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS“, zákonem 258/2000 SB.

Prohlášení se opírá o výsledky zkušebního protokolu č. 12257/2010,

č. objednávky H1 01 P 4PN/ O505/230610 zpracované ve Zdravotním ústavu se sídlem v Plzni, zkušební laboratoř č. 1384 akreditovaná ČIA, 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň.

                                                                                                                                Jitka Kahounová